Mediation

Wat is mediation?

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een conflict met de hulp van een neutrale bemiddelaar: de mediator. De mediator brengt de communicatie weer op gang en helpt de partijen gezamenlijk een oplossing te vinden. Zij doen dit in een of meerdere gezamenlijke gesprekken. De mediator treedt dus niet op als rechter, maar stimuleert de gesprekspartners om naar een creatieve oplossing te zoeken. Mediaton is toepasbaar in alle conflictsituaties waarin de betrokken partijen de juridische ruimte en onderlinge wil hebben om tot een oplossing te komen. Mediation wordt veelal toegepast bij echtscheidingen, problemen tussen bestuurders en hun ondernemingsraden, zakelijke conflicten (contractuele verhoudingen), conflicten intern bij een organisatie (arbeidsconflicten), tussen overheid en burger, buurtgeschillen, etc. Een mediator begeleidt, dit maakt dat hij/zij onafhankelijk moet zijn van alle betrokken partijen, neutraal en onpartijdig dient te blijven gedurende de gehele mediaton, en gebonden is aan geheimhouding. Naast deze voorwaarden voor de mediator zijn er uitgangspunten voor alle betrokken partijen. De partijen nemen deel op basis van vrijwilligheid. Indien er geen vertrouwen meer in het proces bestaat, kan een mediation voortijdig en eenzijdig beëindigd worden. Wat tijdens een mediation besproken wordt, is vertrouwelijk. De inhoud en voortgang van de gesprekken plus wat op papier gesteld is, mag niet zonder toestemming van de andere partij met derden besproken worden. De partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de manier waarop zij het conflict willen oplossen, het is daarom van belang dat zij in openheid, veilig, met elkaar kunnen spreken, en niet bang hoeven te zijn dat uitspraken later tegen hen gebruikt worden. Binnen mediaton geldt dat een mondelinge afspraak geen afspraak is. Afspraken gelden als deze zijn opgenomen in een door alle partijen getekende vaststellingsovereenkomst.

Welke voor- en nadelen zijn aan mediaton gebonden?

Mediation biedt geen garantie voor succes. Dit hangt mede af van in hoeverre een conflict geëscaleerd is, en partijen bereid zijn hun medewerking te verlenen. Mediation heeft wel enkele voordelen ten opzichte van andere vormen van conflictoplossing: • Procedures zijn korter dan een rechtszaak, dus kosten minder geld, tijd en energie;

• Efficiënt en toekomstgericht • Flexibel en informeel; • Vertrouwelijk en besloten;

• Actieve inbreng partijen met eigen creatieve gezamenlijke oplossing(en);

• Beslissing ligt bij de in conflict liggende partijen waardoor goede en duurzame acceptatie;

• Vrijwillige deelname dus grote bereidwilligheid;

• Resultaat is win-win.

Een nadeel van mediation is dat alleen zaken definitief geregeld kunnen worden waarover contractuele afspraken gemaakt worden. Er is niet automatisch een executoriale titel, en voor sommigen onderwerpen is effectuering door middel van een rechterlijke beschikking nodig.

De procedure

Indien partijen in een conflict besluiten tot mediation, kunnen zij hiervoor een mediator benaderen. Na een intakefase besluiten partijen en mediator of zij mediation gebruiken om tot een oplossing te komen. Dit wordt vastgelegd in een mediationovereenkomst. Deze overeenkomst borgt de positie van de mediator, en maakt dat partijen vrij zijn om al hun belangen zorgen en wensen naar voren te brengen zonder dat dit de positie in een eventueel volgende rechtszaak schaadt. Na een reeks van gesprekken bepalen partijen hoe ze tot een oplossing komen. In principe vindt er geen separaat overleg plaats tussen een partij en de mediator. Een succesvolle mediaton eindigt met een vaststellingsovereenkomst. Hierin worden de afspraken vastgelegd.

Wat als een mediation niet slaagt? De mediator kan schriftelijk samenvatten op welke punten overeenstemming bereikt is, en op welke punten nog een beslissing moet worden genomen. Dit overzicht met vraagpunten kan worden voorgelegd aan een (bindend) adviseur, een arbiter of de rechter.

De kosten

De kosten van een mediation zijn het honorarium van de mediator en van eventuele hulppersonen, plus de door hen gemaakte kosten (zoals reiskosten, materialen of huur van een gespreksruimte, maar ook in het geval van advisering door een externe deskundige). Doorgaans worden de kosten in gelijke delen door partijen gedragen. Hun kosten komen voor eigen rekening. Het staat de partijen vrij om andere afspraken te maken over de kostenverdeling.

Voor degenen die ook mediator willen worden, bijgaand een link naar opleidingsmogelijkheden: http://mediationeducatie.nl/mediation-opleiding