Budgetcoach

Algemeen

De economische crisis en het toegenomen consumentisme hebben ervoor gezorgd dat het aantal mensen met - dreigende - financiële problemen nog steeds groeiende is, vaak veroorzaakt door de vele financieel-technische producten op de markt, zoals beleggingsfondsen, hypotheken en kredieten, die vaak gepaard gaan met ingewikkelde berekeningen en onduidelijke consequenties. Een budgetcoach kan in die situatie een uitkomst bieden. Dat kan zijn in een situatie waarin nog geen schulden zijn ontstaan maar de dreiging daartoe reëel is en in de situatie van een minnelijk schuldhulpverleningstraject op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Fasen van een budgetcoachingstraject

Intake: Het intakegesprek is voornamelijk bedoeld om de hulpvraag duidelijk te krijgen, of budgetcoaching het meest geëigende middel en haalbaar is. Als een traject door beiden zinvol wordt geacht en u wilt mij als budgetcoach wordt er een overeenkomst gesloten en door beide partijen ondertekend.

Uitvoering:

In deze fase wordt uw administratie uitgezocht en - zo nodig - een nieuwe administratie opgezet. Er wordt een jaaroverzicht en maandbegroting opgezet van de huidige financiële situatie. Verder wordt gekeken hoe groot uw afloscapaciteit is en of er mogelijkheden zijn tot besparingen en het genereren van meer inkomsten. Als er al schulden zijn, worden de schuldeisers door mij aangeschreven voor een recente opgave van de openstaande vorderingen. Zodra alle schuldeisers hebben gereageerd wordt een aflossingsschema opgesteld. Al deze zaken worden vervolgens met u besproken. In de laatste fase van dit traject zal de nieuwe situatie worden besproken en dan vooral de vraag hoe om te gaan met het nieuwe budget, het aflossingsschema en eventuele verdere adviezen.

Nazorg:

Is afhankelijk van de vraag of deze noodzakelijk is. Een en ander wordt bekeken aan het einde van de uitvoeringsfase.

Gemiddelde duur van een traject?

In het algemeen duurt een traject van intake tot en met uitvoering 10 tot 15 uur. Een concrete inschatting kan meestal pas na het intakegesprek worden gemaakt.

Samenwerking

Rootjes Management en Advies is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Budgetcoaches (NVVBC)